Având în vedere drepturile pe care le aveți în calitate de beneficiari ai serviciilor medicale și în conformitate cu prevederile art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului și cu legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale, vă aducem la cunoștință faptul că S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. , cu sediul în Oraș. Pantelimon, str. Grădinarilor nr. 1, jud. Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/3260/2010, CUI 25444840, telefon 0219230, e-mail: [email protected], prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul atribuțiilor legale ce îi revin conform legii.

1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Oferirea unor servicii de specialitate ce formează obiectul de activitate al societății
 • Îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv cele de raportare către instituțiile statului
 • Întocmirea documentelor fiscale (facturi, bonuri fiscale)
 • Întocmirea documentației interne conform procedurilor interne ale societății
 • Completarea documentelor medicale
 • Efectuarea activității de programare consultații, investigații și tratamente
 • Transmiterea de SMS-uri de confirmare a programărilor sau de informare asupra modificărilor în legătură cu programările efectuate sau cu serviciile oferite de clinică.
 • Transmiterea ocazională de SMS-uri pentru informarea asupra unor evenimente speciale organizate de centrul medical. Pacienții care nu doresc să primească acest timp de comunicări trebuie să informeze personalul clinicii sau să adreseze o cerere în acest sens, utilizând datele de contact din prezenta informare.
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea deconturilor medicamentelor și serviciilor medicale
 • Prelucrarea de date statistice referitoare la situația medicală, inclusiv, dar fără a se limita la: diagnostic, tratament, examene clinice și de laborator efectuate, eventuale complicații sau manifestări clinice survenite pe parcursul sau ulterior administrării tratamentului, pentru prezentarea cazului în mediile academice sau în presa de specialitate.
 • Monitorizarea accesului în imobilul societății și în spațiile de lucru cu publicul

2. Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine societății;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

3. Sursa colectării datelor cu caracter personal:

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparținători/persoanele care fac programările sau completează documentele medicale în numele dumneavoastră.


4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, Prenume
 • Data nașterii / CNP
 • Cetățenia
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa de email
 • Număr de telefon
 • Diagnostic și cod diagnostic
 • Bilet de trimitere efectuare consultații / investigații ce conține: Nume Prenume, CNP, adresa, diagonstic
 • Serie și număr certificat medical
 • Investigații / tratamente efectuate
 • Imaginile colectate prin intermediul camerelor video de supraveghere

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate:

 • Interni din cadrul operatorului:

a) Serviciul Call-Center: efectuare programări pentru consultații și investigații

b) Recepție: înregistrare consultații și investigații în sistemul de operare

c) Echipa medicală (medici, asistenți, registratori medicali): completare documente medicale

d) Farmacie: comandă și eliberare medicamente în vederea efectuării tratamentelor

e) Arhiva: arhivare dosare medicale

f) Departamentul Financiar-Contabilitate: înregistrare costuri, efectuare storno încasări

g) Departamentul Statistică: transmitere raportări către autorități

h) Departamentul IT: gestionare sistem informatic

i) Management: efectuare raportări

 • În afara operatorului:

a) Autorități, conform prevederilor legale în acest sens: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casele de Asigurări de Sănătate Județene, Casa Națională de Sănătate, DRG – Centrul de Cercetare și Evaluare a Serviciilor de Sănătate

b) sau la solicitarea expresă a acestora: ex. punerea la dispoziție a înregistrărilor video la solicitarea organelor de cercetare penală.


6. Transferul datelor cu caracter personal furnizate către operatori sau organizații transfrontaliere

Datele cu caracter personal nu vor fi transmise către operatori din afara spațiului UE sau către organizații transfrontaliere, cu excepția cazului când ne solicitați expres transmiterea datelor dumneavoastră din dosarul medical către o terță instituție medicală.


7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne și cu cele mai bune practici în domeniu, în conformitate cu scopul pentru care au fost prelucrate.

Date cu caracter personal vor fi stocate pe întreaga durata cât dispozițiile legale impun acest lucru sau pentru asigurarea reprezentării interselor operatorului în cazul unei dispute juridice.

Imaginile preluate pe camerele video de supraveghere sunt păstrate timp de 20 de zile de la data înregistrării, cu excepţia situaţiei în care este înregistrat un incident, caz în care secţiunile de filmare aferente acelor incidente sunt păstrate timp de 1 an. Procedăm astfel în interesul nostru legitim de a ne permite să constatăm, să exercităm şi să susţinem în instanţă pretenţiile noastre sau ale unui terţ. Aceste date nu sunt transmise în afara țării.

Conversațiile telefonice efectuate în cadrul departamentului Call-Center sunt înregistrate și păstrate pentru o perioadă de 6 luni – maxim 1 an.


8. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare ale acestora:

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră:

 • Dreptul de a fi informat
 • Prezenta notă de informare vă furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

 • Dreptul de acces
 • Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv: categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în posesie, scopul utilizării lor, sursa de colectare, în cazul în care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră și cui i-au fost dezvăluite.

 • Dreptul la rectificare
 • Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal care sunt în posesia noastră, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

 • Dreptul la ștergere
 • Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  (a) datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate;
  (b) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

 • Dreptul la portabilitate
 • Datele dumneavoastră se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract.

 • Dreptul la restricție
 • Puteți să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră, dar în acest caz trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

 • Dreptul de opoziție
 • Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării acestora de către noi.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Societatea nu desfășoară activități de creare de profiluri și nu folosește datele cu caracter personal ale pacienților în cadrul unui proces decizional automat.

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul
 • În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Regulamentul UE nr. 679/2016, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage în orice moment.

  Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus prin completarea și trimiterea formularului ”Cerere persoană vizată”, disponibil pe site-ul companiei la secțiunea Confidențialitate , către adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poștală: Bd. Ficusului nr. 40, sector 1, București.

 • Dreptul de a depune o plângere
 • În calitate de persoană vizată aveți dreptul, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016, de a formula o plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

  În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), adresa: Bd. General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, site web: www.dataprotection.ro.


9. Întrebări suplimentare

În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați.

Vă vom oferi un răspuns într-un termen de maxim 30 de zile, existând posibilitatea să prelungim acest termen cu încă 30 de zile în cazul în care solicitarea dumneavoastră este complexă.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dumneavoastră este refuzată, MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. vă va oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. În cazul în care se aplică vreo excepție, vă vom semnala acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dumneavoastră.

Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dumneavoastră, vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dumneavoastră

În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați.


10. Măsuri de securitate

S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. își propune să protejeze informaţiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, acces neautorizat şi distrugere, şi ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea datelor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate. Printre măsurile aplicate, avem în vedere supravegherea video a accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice în dulapuri încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre şi utilizarea softurilor antivirus.

11. Date de contact:

Adresa de email: [email protected]

Adresa: Bd. Ficusului nr. 40, sector 1, București

Site: www.neolife.ro

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: [email protected]